List of Supervisors

Instructor Language Day Period
ABE Naohito  MON 2
ARIMOTO Yutaka  FRI 1
ISHIKAWA Jota English THU 4
ISOBE Takeshi  FRI 5
IWAISAKO Tokuo  TUE 5
IWASAKI Ichiro  FRI 4
UI Takashi  TUE 4
UESUGI Iichiro  MON 5
USUI Emiko  FRI 1
ENOMOTO Takefumi  THU 5
OTSUKI Yasuhiro  TUE 3
OKADA Yosuke  TUE 3
OKAMURO Hiroyuki  TUE 3
OSHIO Takashi English THU 1
KANO Takashi  TUE 1
KAWAHIRA Tomoki  TUE 5
KAMBAYASHI Ryo  MON 5
KUMO Kazuhiro  TUE 4
KUROSAKI Takashi  TUE 4
KUROZUMI Eiji  FRI 4
KUWANA Yoichi  FRI 6
SASAKURA Kazuhiro  FRI 5
SATO Susumu  FRI 4
SATO Hiroshi  TUE 3
SATO Motohiro  WED 4
SAWADA Masayuki  THU 3
SHIOJI Etsuro  WED 1
JINNAI Ryo  THU 2
SUGITA Yoichi English THU 4
TAKAKU Reo  FRI 4
TAKAHASHI Yuta  THU 2
TAKAYANAGI Tomohiko  MON 2
TAKAYAMA Naoki  THU 2
TAKEUCHI Kan  WED 2
TAKEOKA Norio  TUE 4
TADENUMA Koichi  THU 4
TANAKA Masayuki  FRI 4
TESHIMA Kensuke  FRI 4
Debin Ma English MON 4
TOMIURA Eiichi English THU 5
TOMOBE Kenichi  MON 4
NAKAMURA Ryota  THU 5
NAKAYAMA Chikara  MON 5
NISHIDE Katsumasa  THU 4
Matthew Z. Noellert English TUE 4
FUJISHIMA Shota  MON 5
HORI Masahiro English MON 1
HONDA Ayako  THU 4
HONDA Toshio  THU 5
Philip C. MacLellan English THU 3
MATSUSHITA Yukitoshi  TUE 3
MANO Yukichi  THU 3
MINAMI Yuko  TUE 4
MOCHIZUKI Masashi  TUE 4
MORI Takahito  FRI 4
MORIKAWA Masayuki  THU 2
MORIGUCHI Chiaki English THU 5
MORITA Hodaka  FRI 4
YAMASHIGE Shinji  THU 4
YAMASHITA Hidetoshi  THU 5
YAMADA Toshihiro  THU 5
YAMAMOTO Yuichi English THU 3
YAMAMOTO Yohei  FRI 3
WATANABE Toshiaki  TUE 5

Faculty member in Graduate School of Economics: https://www.econ.hit-u.ac.jp/eng/page/faculty/faculty.html

Institute Faculty: http://www.ier.hit-u.ac.jp/English/faculty/index.html